Search form

Mateo 10:5

Sénugu Jesusey de folo bra ruwo gétéw kuyugén

5Atin sénugu Jesusey de ni folo bra ruwo gétéw kuyugén mano, “Kagom mangéy dob de ingéd i de békén Judio taloo no dob de ingéd sakuf i dakéle ingéd Samaria.