Search form

Mateo 11

I kéfénginsa Juan Bautistawe

1Amun énggilid i kétoro Jesuse bé de folo bra ruwo gétéw kuyugén, ménagéw mangéy dob de ingéd diyo inok témoro brab muret diyo.

2Bé béno do gai, ménférisuy Juan Bautistawe. Atin amun énggélingoo noy fantage bé de rigoné Kristo, sénuguén i de dumo bé de kuyugén mangéy dob Beene inok ménginsa. 3Atin fénénginsaa ro maro, “Beeme bay no bénréh Juane gégumah ongot-ongoté key, taloo no ongot-ongot gey na ségiyo?”

4Atin séménumbul i Jesuse mano, “Séfule gom mangéy dob Juane brab uret gom i de énggito gom do rénigo gu brab de énggélingoo kom. 5I de langafén énggégito ro, brab i de fikat énggéagéw ro, brab i de fémuteén ménadi-adi ro, brab i de bokongén énggégélingo ro, brab i de ménléhu méntébule ro. Atin ureté kuy Fiyowe Uret dob de méskinan. 6Atin béréh gom so dob Juane bé toow fo moror i étéwe énda ruwo-ruwoy kéféngintoow ne Begén.”

7Amun ménséfule i de kuyug Juan, ménbéréh i Jesuse dob de médoo do étéw fantag bé Juane mano, “Ati nangéy gome ténéngténg dob gonone énda i étéw de bati? Ségétéw maak kéroon faniréy réfurehe? Békén, non i kéunur Juane énda méfélukén loo bé kéroone. 8Aw ménangéy gom diyo inok angéyé kom téngténgén i ségétéwe lagéy toow fo fiyoy kégal ne? Békén, non i de étéw kémégal ro fiyo bati ro dob de toow fo fiyo lawi kay de datu. 9Ati nangéy gome ténéngténg? Ségétéw étéw sénarigoy Tuluse muret? Hoo, éndob béréhé ku begom, i Juane békén saén sénarigon muret bé kébéréh i Tuluse. 10Non been i Juane niy fantage bé Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘Sugué kuy sugu-sugué kuwe métah Beem. Been i témafaye bé kégumah me métah Beem.’ ” 11Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Béréhé ku begom i toowe, énda i toow na fo gérotor bé Juane bé kéluhanay de étéw ménumah. Endob dob gaiwe féguléwoy Tulusey de étéwén, i kéluhanay de térifantad étéw sakuf i Tuluse, toow ro na fo gérotor bé Juane béleewe ni. 12-13Bé énda séna témoro i Juane de, i Moisese brab de sénarigoy Tuluse nuret ron i fantage bé kéféguléw i Tuluse bé de étéwén. Atin tidéw dob gaiwe féngganaya Juaney kéuret ne taman so béleewe ni, médooy de étéw sétiboh inok fégésé ro mahur de. 14Wén i kébéréh i de énggétah do sénarigoy Tuluse muret bé gégumah Eliase inok ureté noy kégumah Kristowe. Atin Juan i téménumane bé nan kébéréh. Fiyo ké géunur gom bé ni. 15Mélaw fétuntay gom fo toow amuk méuyot gom de ké gésobuto kom i de ni.

16“Ati féségiléwo kuwe bé de étéw méuyag béni? Ségiléw gom bé de nga ménsar dob fadiyane brab mika ro mégérémét. Tabar i de dumo ro bero maro, 17‘I begeye ménségagung gey, éndob énda ménsayaw gom. Brab léméninggéng gey linggéng ménléhuon, éndob énda kéménrew gom.’ 18Non ménangéy diniy Juan Bautistawe ménfuwasa brab énda méninémén arak. Brab bénréh i de étéw sénaitanan kun. 19Endob i Nga i Kéilawane, sani Begéne, ménangéyu dini, brab mamau atin minému. Brab ménbéréh i de étéw, ‘Ay niy ségétéwe étéw arumén mama brab miném arak, brab wén i dumo no do lémiful kémubra buwis brab do tete étéw.’ Endob i kégétigay Tuluse, énggiton toow fo métintu sabaf bé de rénigo no.”

20Tidéw béno, dénowoy Jesusey de étéw dob de ingéd gono no réménigo médoo do mékégaif. Non énda fo ténagak roy de sala ro fiyon fo ké énggito roy de mékégaif rénigo Jesuse. 21Ménbéréh mano, “Mékégédaw-gédaw gom do étéw bati dob Korasin, brab de begom do bati dob Betsaida. Buluk i de mékégaif rénigo gu dob begome ménrigo so dob de ingéd Tiro brab Sidon, ménrugayén damén i de étéw diyo kéménégal do saku brab rénigono ro awéw i de lowoh ro inok fégétiga roy énggésénule ro bé de sala ro. 22Mélaw béréhé ku begom, dob gaiwe kémukum i Tuluse, toow na fo gétimal i kékukum ne begom bé kékukum ne bé de étéw dob Tiro brab Sidon. 23Brab begome do étéw bati dob Kafernaum, méuyot gom téfégérotor taman dob lawayo. Endob ibérén gom mangéy dob uleono emferno. Amuk i de mékégaif rénigo gu dob begome ménrigo so dob ingéde Sodom, énda damén ménbinasa no non énggésénule ro damén. 24Béréhé ku begom, dob gaiwe kémukum i Tuluse, toow na fo gétimal i kékukum ne begom bé kékukum ne bé de étéw dob Sodom.”

25Bé béno, i Jesuse déménasal mano, “Abay, Kadnay lawayo brab fantade, fésalamata ku Beem non fénggétiga moy toowe dob de étéw énda i féngganad ro, brab bénunéyém i toowe dob de étéw do métilédtéd brab énggéféganad. 26Hoo Abay, ménrigoy ni non kaam kétayan brab késuwatan.”

27Tidéw béno, ménbéréh man i Jesuse dob de étéw mano, “Sénarig i Abay guwey kéluhanane dob Begéne. Enda i gétigan bé atiy Ngae saliyu bé Abaye. Brab énda i gétigan bé atiy Abaye saliyu bé Ngae, brab fiyon atiy kétayay Ngae fégétiga no de.

28“I kéluhana kome do lugotén gémalbék bé kéfukas gome bé de lowoh gom dob de sala gom, angéy gom dob Begéne atin fétéréné ku begom non fukasé ku begom. 29Unur gom Begén brab iring gom Begén. Non térifantadu mégédaw begom brab fétéréné ku begom. 30Non i de sugu gu begom toow fo magad, brab énda mérégén i de férigo gu begom.”