Search form

Mateo 11:1

I kéfénginsa Juan Bautistawe

1Amun énggilid i kétoro Jesuse bé de folo bra ruwo gétéw kuyugén, ménagéw mangéy dob de ingéd diyo inok témoro brab muret diyo.