Search form

Mateo 11:10

10Non been i Juane niy fantage bé Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘Sugué kuy sugu-sugué kuwe métah Beem. Been i témafaye bé kégumah me métah Beem.’ ”