Search form

Mateo 11:12-13

12-13Bé énda séna témoro i Juane de, i Moisese brab de sénarigoy Tuluse nuret ron i fantage bé kéféguléw i Tuluse bé de étéwén. Atin tidéw dob gaiwe féngganaya Juaney kéuret ne taman so béleewe ni, médooy de étéw sétiboh inok fégésé ro mahur de. 14Wén i kébéréh i de énggétah do sénarigoy Tuluse muret bé gégumah Eliase inok ureté noy kégumah Kristowe. Atin Juan i téménumane bé nan kébéréh. Fiyo ké géunur gom bé ni.