Search form

Mateo 11:14

14Wén i kébéréh i de énggétah do sénarigoy Tuluse muret bé gégumah Eliase inok ureté noy kégumah Kristowe. Atin Juan i téménumane bé nan kébéréh. Fiyo ké géunur gom bé ni.