Search form

Mateo 11:16

16“Ati féségiléwo kuwe bé de étéw méuyag béni? Ségiléw gom bé de nga ménsar dob fadiyane brab mika ro mégérémét. Tabar i de dumo ro bero maro,