Search form

Mateo 11:2

2Bé béno do gai, ménférisuy Juan Bautistawe. Atin amun énggélingoo noy fantage bé de rigoné Kristo, sénuguén i de dumo bé de kuyugén mangéy dob Beene inok ménginsa.