Search form

Mateo 11:20

20Tidéw béno, dénowoy Jesusey de étéw dob de ingéd gono no réménigo médoo do mékégaif. Non énda fo ténagak roy de sala ro fiyon fo ké énggito roy de mékégaif rénigo Jesuse.