Search form

Mateo 11:21

21Ménbéréh mano, “Mékégédaw-gédaw gom do étéw bati dob Korasin, brab de begom do bati dob Betsaida. Buluk i de mékégaif rénigo gu dob begome ménrigo so dob de ingéd Tiro brab Sidon, ménrugayén damén i de étéw diyo kéménégal do saku brab rénigono ro awéw i de lowoh ro inok fégétiga roy énggésénule ro bé de sala ro.