Search form

Mateo 11:25

25Bé béno, i Jesuse déménasal mano, “Abay, Kadnay lawayo brab fantade, fésalamata ku Beem non fénggétiga moy toowe dob de étéw énda i féngganad ro, brab bénunéyém i toowe dob de étéw do métilédtéd brab énggéféganad.