Search form

Mateo 12

Fantag bé gaiy kétéréne

1Enda mérugayén tidéw béno, wén i no sébaan fuweh gai kétérén, i Jesuse brab de kuyugén téménara ro dob de médoo do faréy. Atin mélayaf i de kuyugén, mélaw méndot ro do faréy atin ménama ro. 2Endob i de Fariseo diyo, amun énggito roy ni rénigo ro, ménbéréh ro dob Jesuse maro, “Téngténgém! I de kuyugém fénlis roy kitab tome fantag bé gaiwe kétérén.”

3Séménumbul i Jesuse mano, “Aw énda ba énggébasana kom i rénigo Datu Dabide? Wén i no gai toow fo ménlayaf beroy de sundalo no. 4Atin ménahur ro dob lawi i Tuluse brab namaén i fane niray dob Tuluse beroy de sundalo no. Rénigo noy ni fiyon fo ké dob kitabe, fadi saén i fakaye mama bé ni fan. 5Aw énda séna énggébasana kom i ni dob kitabé niray Moisese? Sénulatén bé fatut gémalbék i de fadi dob lawi i Tuluse sénga gai kétérén. Endob békén sala i ni. 6Béréhé ku begom, wén i ségétéwe étéw dini mas na balilaga bé lawi i Tuluse. 7Wén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘Mas na méuyotu de ké ségédaw gom bé kétulak gome.’ Amuk énggésobuto kom i ni, énda damén kukumé kom i de étéw énda i sala ro. 8Non i Nga i Kéilawane, sani Begéne, wén i kuwagib gu fantag bé ati fakaye dob gaiy kétéréne.”

Nuwa Jesusey ségétéwe étéw ménsadil i kémér ne

9Tidéw béno, méntékédan i Jesuse diyo atin ménagéw mangéy dob sébaane lawi féngadafan kay de Judio. 10Atin diyo soy ségétéwe lagéy ménsadil i ségébalae bé kémér ne. Atin diyo soy de étéw méuyot témbo bé Jesuse rémigo bé éndae fakay dob kitabe. Mélaw ménénginsa ro dob Jesuse maro, “Aw fakay ba dob kitab tomey muwae ké gai kétérén?”

11Atin séménumbul i Jesuse mano, “Ufama, buluk i bili-bili gome mélawu dob ménaléme kalut bé gai kétéréne, ati rigoné kome? Békén ba abangé kom inok géésut fiyon fo ké gai kétérén? 12Atin i étéwe toow na fo balilaga bé bili-biliwe! Mélaw fakay dob kitab tomey témabange fiyon fo ké gai kétérén.” 13Tidéw béno, ménbéréh i Jesuse dob lagéye ni ménsadil i kémér ne mano, “Bétérém i kémér me.”

Atin béntérén i kémér ne, atin sonom béno ménadi-adi loo bé ségébalae de. 14Tidéw béno, i de Fariseo ménsut ro, atin ménséuret-uret ro bé ati kéféléhu ruwe bé Jesuse.

15Atin énggétiga Jesusey de rigoné ro, mélaw méntékédan diyo. Atin ménfuray dob Beeney de médoo do étéw. Atin nuwaén i kéluhanay de déméruun bero. 16Endob sénuguén bero bé békén ureté roy fantage bé Beene dob de ségiyo étéw, 17inok métuman i fénbéréh i Tuluse bé sénarigo nuwe muret féndawét Isaias mano, 18“Beeney sugu-sugué kuwe fénémili gu. Toow fo kégédawa ku brab késuwata ku. Fédiyoé kuy Rémogor guwe dob Beene, atin ureté noy fantage bé kékukum guwe dob kéluhanay de étéw. 19Enda séédélén taloo no mégeng ké émbéréh, atin énda métanugén ké émbéréh dob de aguwon. 20Enda ikaa noy de étéw do maak fénréku férébong taloo no lémat-lémat solo. Yamula tabanga no bero. Atin fédayday taman géfétabana noy kétintuwe. 21Atin médooy de étéw dob séngae ingéd sémarig dob Beene.” Been i bénréh Isaiase.

Dénédél Jesusey saitane

22Tidéw béno, wén i de étéw nuwit ro dob Jesusey ségétéwe langafén brab mow sabaf bé rénahukoy saitane. Atin nuwa Jesuse inok gégito brab gébéréh. 23Atin i kéluhanay de étéw ménggaif ro brab ménséfénginsa-nginsa ro maro, “Aw Been keeyén i séfu Datu Dabide, sani Kristowe ongot-ongoté tom?”

24Endob i de Fariseo, amun énggélingoo roy kébéréh i de étéw ni, ménbéréh ro maro, “Beelsebul, sani Satanase, odoroy de saitan, i ménirayane de barakat inok gédédél bé de saitan.”

25Endob énggétiga Jesusey de itunga ro, mélaw ménbéréh dob berowe mano, “Ufama, amuk i de étéw dob sébaane ingéd énda géséfagayun ro brab sétiboh ro, mébinasay nan ingéd. Taloo no i ségékurénge étéw dob sébaane lawi énda so géséfagayun ro brab sékérit ro, éndaén séko sétifon ro. 26Mélaw buluk i Satanase démédél bé saitane, mésébaad ro brab énda so gétindég i fangangatura nuwe. 27Bénréh guy ni non béréhé kom i démédélu saitan bé barakat i Satanase. Atin i fégédédél i de kuyug gom de, énda usaré roy barakat i Satanase. Mélaw fégitoy de kuyug gom békén ka Satanas i barakat guwe. 28Endob démédélu saitan bé barakat i Rémogor i Tuluse. Atin mélaw énggiton énggégumah dob begomey gaiwe méguléw i Tuluse dob de étéwén.”

29Tidéw béno, fénggétiga Jesuse bero bé toow na fo barakatan i Beene bé Satanase mano, “Ufama, i Satanase ségiléw bé ségétéwe émbagér étéw mantay bé lawi ne. Enda i ségétéw étéw géahur dob lawi i émbagére ni étéw atin tulisé noy tamuk ne taman énda na géikéto no de na métah. Tidéw béno, gétuliso noy kéluhanay tamuk ne.

30“I éndae modor Begén, sébanil Begén. Brab i éndae témabangan Begén, alangé no Begén. 31Mélaw béréhé ku begom, i kéluhanay sala i de étéw brab de tete kébéréh ro, géfésagadan. Endob i émbéréhe tete fantag bé Rémogor i Tuluse, énda géfasagada no. 32I émbéréhe tete fantag bé Nga i Kéilawane, sani Begéne, émfésagadan. Endob i émbéréhe tete fantag bé Rémogor i Tuluse, énda émfésagada no bé de ni gai taloo no dob de gai gégumah moso.”

33Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Ufama, i fiyowe kayéw mégonok bé fiyowe onok, atin i tetee kayéw mégonok bé tetee onok. I de séségiyo-giyo do kayéw gélolon ro dob onok ruwe. 34I de begom maak do ulé gom. Enda gébéréh gom fiyo non toow gom fo tete. Non ati diyoe dob de fédéw gom, been soy nan i béréhéy de ba gom. 35I métintuwe étéw rémigo fiyo, non i diyoe dob fédéw ne fiyo. Atin i tetee étéw rémigo tete non i diyoe dob fédéw ne tete.

36“Atin béréhé ku begom, dob gaiwe kémukum i Tuluse, i séngae étéw mékukum sabaf bé de kébéréhén énda i lantékén. 37Non i de kébéréh gom, been i nan i fégékukume begom. Amuk i kébéréh gome fiyo, énda mékukum gom. Endob amuk tete, mékukum gom.”

38Tidéw béno, wén i de Fariseo brab do témoro bé kitabé ménbéréh dob Jesuse maro, “Maistéro, méuyot gey de ké gito gey Beem rémigo mékégaif.”

39Atin ménbéréh i Jesuse dob berowe mano, “I begome do étéw méuyag béleewe ni, toow gom fo do tete brab békén gom méngintulus. Mongot gom sébaan mékégaif. Endob énda i féténg-téng de begom saliyu bé mékégaife loo bé ménrigowe dob Jonase, sani énggétahe sénarigoy Tuluse. 40Non i Jonase, ménbati téléw gétérésangan dob sur i toowe fo dakél sédo. Atin loo bé nan i Nga i Kéilawane, sani Begéne, batiu moso téléw gétérésangan dob bukag i fantade. 41Atin dob gaiwe kémukum i Tuluse, i de énggétah do étéw dob Ninibé témindég ro témbo begom do étéw méuyag béni. Non ménunur ro brab énggésénule ro bé uret Jonase. Endob béleewe ni, wén i mas na gérotor bé Jonase ay ni. Gido loo énda gésénule gom. 42Atin dob gaiwe kémukum i Tuluse, témindég i baiwe tidéw dob ingéde Seba, brab téboé no begom. Non séménugud tidéw dob mérayue inok fégélingoé noy kégétigay Datue Solomon. Endob béleewe ni wén i ségétéwe mas na gérotor bé Solomone ay ni.”

43Ménbéréh man i Jesuse mano, “Buluk i saitane mésut tidéw dob étéwe rénahuko no, sémugud dob tikare gonon séméléd téréno no. Endob buluk énda i gito no téréno no, 44émbéréh mano, ‘Séfuleu dob étéwe sungu gono ku ténagak gu.’ Tidéw béno, séfule brab gito noy tafaye ténidéwo no malinis brab métintu nén, non énda i saitan bati diyo. 45Tidéw man béno, mésut brab muwit fitéw gétéw mas na tete saitan dumo no mahur dob no étéw brab bati ro diyo. Mélaw i no étéw toow na fo kéfasangan bé énggétahe goho no. Loo so bé nan i mérigowe dob de tete étéw méuyag béni.”

46I lala Jesuse émbéréh séna dob de étéw, énggumah i idéng ne brab de tuwaréyén lagéy. Atin téménindég ro dob liyuwe brab nongot ro ké géségito ro de. 47Mélaw wén i ménbéréhe dob Jesuse mano, “I idéng me brab do tuwaréyém diyo ro dob liyuwe. Méuyot ro géségito Beem.”

48Séménumbul i Jesuse mano, “Béréhé ku begom atiy idéng guwe brab do tuwaréy gu.” 49Tidéw béno, ténénduén i de kuyugén brab ménbéréh mano, “Ay niy maake idéng gu brab do tuwaréy gu. 50Non i kéluhanay étéwe rigoné roy kétayay Abay guwe Tulus, beroy maake idéng gu brab do tuwaréy gu.”