Search form

Mateo 12:13

13Tidéw béno, ménbéréh i Jesuse dob lagéye ni ménsadil i kémér ne mano, “Bétérém i kémér me.”

Atin béntérén i kémér ne, atin sonom béno ménadi-adi loo bé ségébalae de.