Search form

Mateo 12:18

18“Beeney sugu-sugué kuwe fénémili gu. Toow fo kégédawa ku brab késuwata ku. Fédiyoé kuy Rémogor guwe dob Beene, atin ureté noy fantage bé kékukum guwe dob kéluhanay de étéw.