Search form

Mateo 12:23

23Atin i kéluhanay de étéw ménggaif ro brab ménséfénginsa-nginsa ro maro, “Aw Been keeyén i séfu Datu Dabide, sani Kristowe ongot-ongoté tom?”