Search form

Mateo 12:25

25Endob énggétiga Jesusey de itunga ro, mélaw ménbéréh dob berowe mano, “Ufama, amuk i de étéw dob sébaane ingéd énda géséfagayun ro brab sétiboh ro, mébinasay nan ingéd. Taloo no i ségékurénge étéw dob sébaane lawi énda so géséfagayun ro brab sékérit ro, éndaén séko sétifon ro.