Search form

Mateo 12:28

28Endob démédélu saitan bé barakat i Rémogor i Tuluse. Atin mélaw énggiton énggégumah dob begomey gaiwe méguléw i Tuluse dob de étéwén.”