Search form

Mateo 12:30

30“I éndae modor Begén, sébanil Begén. Brab i éndae témabangan Begén, alangé no Begén.