Search form

Mateo 12:31

31Mélaw béréhé ku begom, i kéluhanay sala i de étéw brab de tete kébéréh ro, géfésagadan. Endob i émbéréhe tete fantag bé Rémogor i Tuluse, énda géfasagada no.