Search form

Mateo 12:41

41Atin dob gaiwe kémukum i Tuluse, i de énggétah do étéw dob Ninibé témindég ro témbo begom do étéw méuyag béni. Non ménunur ro brab énggésénule ro bé uret Jonase. Endob béleewe ni, wén i mas na gérotor bé Jonase ay ni. Gido loo énda gésénule gom.