Search form

Mateo 12:7

7Wén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘Mas na méuyotu de ké ségédaw gom bé kétulak gome.’ Amuk énggésobuto kom i ni, énda damén kukumé kom i de étéw énda i sala ro.