Search form

Mateo 13:12

12Non i étéwe munur bé kétoro guwe, umana kuy kétoro guwe de inok gésobut ro médoo. Endob i étéwe énda munurén bé kétoro guwe, dotén dob beeney kétoroe.