Search form

Mateo 13:14

14Mélaw méntuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse nuret i sénarigo nuwe féndawét Isaias mano, ‘Fiyon fo ké témantu ro mégélingo, énda gésobuto ro de, brab fiyon fo ké témantu ro téméngténg, énda gito ro de.