Search form

Mateo 13:15

15Non i de ni étéw, ménwaléy métégas i de fédéw ro, brab méntéléb i de kélingo ro, brab méntéléfédéng i de moto ro. Amuk énda, gégito ro brab gégélingo ro brab gésobuto ro. Atin waléy ro damén do munur dob Begéne atin mélaw fukasé ku damén bero dob de sala ro.’ ”