Search form

Mateo 13:2

2Atin toow fo médooy étéwe ménlimud géliwét de. Atin non médoo ro, ménda i Jesuse dob awange ménsar diyo bé lala i de étéw diyo dob dénsaane.