Search form

Mateo 13:20

20Atin ay ni atag i de béne ménsawér dob fantade médooy de batéw de. Fénggiring ro bé de étéw énggélingoo roy kébéréh i Tuluse brab ménoror ro de témayakuf.