Search form

Mateo 13:21

21Endob énda méégét i kéunur ruwe. Mélaw amuk kérégénan ro loo ké mérasay ro sabaf bé kébéréhe ni, énda taus ro modor de. Ségiléw ro bé de nohok énda i do darir ro, non mélaay ro ké méduf i térésange.