Search form

Mateo 13:24

I binuwayae fantag bé de kéroon

24Atin ménuret man i Jesuse sébaan binuwaya mano, “I kéféguléw i Tuluse loo bé ni. Wén i ségétéwe lagéy wén i safadén. Atin sénabugén i fiyowe béneén diyo.