Search form

Mateo 13:3

3Atin ténoro Jesuse bero bé médoowe kétoro fén-agéw dob de binuwaya. Ménbéréh mano, “Wén i ségétéwe ménangéy sémabug bé béne ne.