Search form

Mateo 13:32

32Fiyon fo ké toow fo kloh béne, amun téménunoh brab ménruk, ménwaléy toow fo dakél kayéw bé kéluhanay de nohokén. Atin fiyon i de kloh manok sémalag ro dob de fongo no.”