Search form

Mateo 13:33

33Atin ménuret man i Jesuse sébaan binuwaya mano, “Atin i kéféguléw i Tuluse ségiléw bé fégéfééruke fan. Endot i libune brab sénlawékén dob téléwe géasad arinah taman ménruk i kéluhana nuwe.”