Search form

Mateo 13:35

35Rénigo noy ni inok métuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse nuret i sénarigo nuwe mano, “Ureto kuy de étéw dob de binuwaya. Atin béréhé ku beroy de ménbunéy tidéw féganay bé kélimbag i duniyae.”