Search form

Mateo 13:36

36Tidéw béno, i Jesuse ténagakén i de ménlimud ni do étéw atin ménahur dob lawie. Tidéw béno, i de kuyugén ménfégédét ro dob Beene brab ménbéréh ro maro, “Béréhém begey i atag i binuwayae fantag bé de kéroon dob safade.”