Search form

Mateo 13:38

38Atin i safade, been i duniyae ni. Atin i fiyowe do béne, beroy de munur bé Tuluse brab fédayaé roy Tuluse méguléw bero. Atin i de kéroon, beroy de békén méngintulus. Satanas i méguléwone bero.