Search form

Mateo 13:43

43Tidéw béno, i de métintu do étéw réméndaw ro maak térésang dob kéféguléw i Abay ruwe Tulus. Fétuntay gom i ni ké méuyot gom de ké gésobuto kom.”