Search form

Mateo 13:5

5Atin i dumoy de béneén ménsawér dob fantade médooy de batéw de, éndob kloh saén i fantade de. Atin magad téménunoh i de béne non énda ménalém i fantade de.