Search form

Mateo 13:51

51Tidéw béno, ménénginsa i Jesuse dob de kuyugén mano, “Aw gésobuto kom i de ni bénréh gu?”

Atin séménumbul ro maro, “Hoo.”