Search form

Mateo 13:52

52Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Mélaw i séngae témoro bé Ménsulate Kébéréh i Tuluse, féganadé ro soy kétoro guwe fantag bé kéféguléw i Tuluse, gétoro bé tafaye brab mantuwe kétoro. Ségiléw mélaw bé ségétéwe étéw usaré noy tafaye brab mantuwe insodén.”