Search form

Mateo 13:57

57Mélaw ménika ro de.

Mélaw ménbéréh i Jesuse dob berowe mano, “I sarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne, basanan dob kéluhanay de gonon saliyu saén dob kaane ingéd brab dob de kaan do samung brab dob de kaan do étéw sétifon lawi.”