Search form

Mateo 13:7

7Atin i dumoy de béneén ménsawér dob fantade brab dob de duwaléy suwar énda séna témunoh ro. Ménruk mélaw i de suwar séréngan bé de nohok, atin ménléhu i de nohok non lénimfung i de suwar.