Search form

Mateo 14

I kéléhu Juan Bautistawe

1Bé béno, i Herode, sani méguléwe dob Galilea, énggélingoo noy de rénigo Jesus. 2Atin ménbéréh i Herode dob de sarigo no mano, “Been keeyén i Juan Bautistawe méntébule. Been keeyén i funa nuwe wén i barakatén rémigo do mékégaif.”

3Bénréhén i ni non fénkéfoén i Juane, brab fénikétén, brab fénahurén dob férisunone. Rénigo noy ni sabaf bé ibo ne féndawét Herodiyas lénamfaén tidéw dob dumo nuwe sétiman idéng féndawét Filipi. 4I Herode fénférisu noy Juane non dénowoy Juane mano, “Fénlisém i kitabé non énda damén fatut bawagé moy bawag i dumo muwe.” 5Mélaw i Herode ménuyot méméléhu bé Juane, éndob ménggilak bé de Judio non kénarang roy Juane ségétéw sénarigoy Tuluse muret.

6Endob amun réménigo karagiya i Herode fégétédémo no bé kéumah ne, ménsayaw i kénogo Herodiyase dob adafay de médoo do étéw diyo. Atin toow fo ménsuwat i Herode de. 7Mélaw fénasada noy ni kénogon bé irayén dey atiy kétaya nuwe ongoté no. Atin rénigo noy safae dob beene.

8Atin fénbéréh i idéng i kénogone ni mano, “Uwit gom diniy uléw Juan Bautistawe dob biléwe, atin irayém begén.”

9Tidéw béno, i Datu Herode toow fo méntete i fédéw ne non mika damén rémigo bé ni. Endob non bé fasad ne rénigo no dob adafay de kana no, sénuguén bé iray dob kénogone ni. 10Mélaw fénkéléngén i uléw Juane dob férisunone. 11Atin wén i ménuwit bé uléw ne dob biléwe brab nirayén dob kénogone ni. Tidéw béno, nuwitén dob idéng ne. 12Atin i de kuyug Juan nangéy roy bangkay ne brab lénébéng ro. Tidéw béno, ménangéy ro dob Jesuse brab fénggétiga ro de.

Fénwaléy Jesuse médooy klohe amaén

13Atin amun énggélingoo Jesusey ni uret fantag bé kéléhu Juane, méntékédan diyo brab ménda dob awange mangéy dob géfélébue gonon. Endob amun énggélingooy de étéw i ayo Jesuse, méntékédan ro dob de ingéd ro atin ménémantad ro ménggéta ro bé Jesuse. 14Amun téménéfadén i Jesuse, énggito noy de médoo ni do étéw ménlimud. Atin ménuray i na nuwe bero brab nuwaén i de déméruun bero.

15Amun témégénén i de kuyugén ménangéy ro dob Beene brab ménbéréh ro maro, “Enda i lawi dini, atin témégénén béni. Féagéw mon bero inok mangéy ro dob de ingéd gédét dini. Diyo gébéléy ro amaé ro.”

16Endob ménbéréh i Jesuse mano, “Enda kailanga roy magéwe. Iraya kom bero amaé ro.”

17Endob séménumbul i de kuyugén maro, “Enda i amaén dini saliyu bé limowe timan fan brab ruwo timan sédo.”

18Atin bang Jesuse, “Uwit gom dini.” 19Atin sénuguén i de étéw mésar dob de kéroon diyo. Tidéw béno, éndot Jesusey limowe timan fan brab ruwowe timan sédo, atin léménéngag dob lawayo brab ménfésalamat dob Tuluse. Tidéw béno, sénbaad-baadén i de fan brab nirayén dob de kuyugén. Atin sénaar ro dob de étéw. 20Atin i kéluhanay de étéw téménantu ro mama taman ménbésor ro. Tidéw béno, ténimu i de kuyug Jesus i de sama i de amaén brab ménféno i foloe bra ruwo timan dakél biton. 21I kédooy de étéw ménama limo ngibu ro do lagéy saliyu bé de libun brab do nga.

Ménagéw i Jesuse dob rotor i wayége

22Tidéw béno, fénéda Jesusey de kuyugén dob awange, atin féntahén bero mangéy fingé difar bé dogote, bé lala ne émféule bé de médoo ni do étéw. 23Atin amun énggéféuleo noy de étéw, ménénagé dob burure énda i dumo no inok démasal. Amun kélungononén, diyo i Jesuse dob burure énda i dumo no. 24Bé béno, i awange diyoén dob kérara i dogote. Atin kérégénan i de kuyugén non énggébéla i de bagél dob awang ruwe, non rumfakéy réfuruhe.

25Amun lingkuwog mangéy fuweh, ménangéy i Jesuse dob berowe ménagéw dob rotor i wayége. 26Atin i de kuyugén, amun énggito roy Jesuse magéw dob rotor i wayége, toow ro fo ménggilak. Ménkes ro sabaf bé kégilak ruwe brab maro, “Ménayam!”

27Endob sonom béno, ménbéréh i Jesuse mano, “Kagom mégilak! Begén. Fétana gom i de fédéw gom.”

28Tidéw béno, ménbéréh i Pedrowe mano, “Kadnan, amuk tintu Beem, féagéwém so begén dob rotor i dogote mangéy dob Beeme.”

29Atin bang Jesuse, “Enggon.” Mélaw méntéfor i Pedrowe tidéw dob awange atin ménagéw dob rotor i wayége saréw dob Jesuse. 30Endob amun énggétérédama noy émbagére réfuruh, ménwaléy mégilak, atin minut méléd dob dogote. Atin ménkes mano, “Kadnan, tabangénu.”

31Sonom béno, béntér Jesusey kémér ne atin génamakén i Pedrowe. Atin ménbéréh i Jesuse mano, “Toow fo kloh i kéunur me. Sedek ruwo-ruwoy fédéw me?”

32Tidéw béno, ménda ro dob awange, atin téménrén i réfuruhe. 33Atin i de kuyugén dob awange fénéngadaf roy Jesuse brab ménbéréh ro maro, “Tintu fo Beem i Nga i Tuluse!”

Nuwa Jesusey de médoo do déméruun

34Atin méntaus ro mifar dob dogote brab énggumah ro dob ingéde Genesaret. 35I de étéw diyo énggélolo roy Jesuse. Mélaw fénsamfay roy kébéréhe dob de déméruun dob de ingéd géliwét brab nuwit ro dob Jesuse. 36Atin nongot roy Jesuse bé tungkasé noy de déméruun fiyon gékuwaha ro saén damén i tamanay kégal ne. Atin i kéluhanay de énggékuwah de, ménadi-adi.