Search form

Mateo 14:14

14Amun téménéfadén i Jesuse, énggito noy de médoo ni do étéw ménlimud. Atin ménuray i na nuwe bero brab nuwaén i de déméruun bero.