Search form

Mateo 14:15

15Amun témégénén i de kuyugén ménangéy ro dob Beene brab ménbéréh ro maro, “Enda i lawi dini, atin témégénén béni. Féagéw mon bero inok mangéy ro dob de ingéd gédét dini. Diyo gébéléy ro amaé ro.”