Search form

Mateo 14:2

2Atin ménbéréh i Herode dob de sarigo no mano, “Been keeyén i Juan Bautistawe méntébule. Been keeyén i funa nuwe wén i barakatén rémigo do mékégaif.”