Search form

Mateo 14:20

20Atin i kéluhanay de étéw téménantu ro mama taman ménbésor ro. Tidéw béno, ténimu i de kuyug Jesus i de sama i de amaén brab ménféno i foloe bra ruwo timan dakél biton.