Search form

Mateo 14:28

28Tidéw béno, ménbéréh i Pedrowe mano, “Kadnan, amuk tintu Beem, féagéwém so begén dob rotor i dogote mangéy dob Beeme.”