Search form

Mateo 14:30

30Endob amun énggétérédama noy émbagére réfuruh, ménwaléy mégilak, atin minut méléd dob dogote. Atin ménkes mano, “Kadnan, tabangénu.”