Search form

Mateo 14:35

35I de étéw diyo énggélolo roy Jesuse. Mélaw fénsamfay roy kébéréhe dob de déméruun dob de ingéd géliwét brab nuwit ro dob Jesuse.