Search form

Mateo 14:5

5Mélaw i Herode ménuyot méméléhu bé Juane, éndob ménggilak bé de Judio non kénarang roy Juane ségétéw sénarigoy Tuluse muret.