Search form

Mateo 14:6

6Endob amun réménigo karagiya i Herode fégétédémo no bé kéumah ne, ménsayaw i kénogo Herodiyase dob adafay de médoo do étéw diyo. Atin toow fo ménsuwat i Herode de.